PRIVACYREGLEMENT

Doel
Vastlegging van de maatregelen die genomen zijn om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt om gegaan.

Toepassingsgebied
Elke verwerking van gegevens van patiënten die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Uitgangspunten

 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.
 • Doeleinden zijn:
  • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
  • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering
  • wetenschappelijk onderzoek (mits volstrekt anoniem)
  • informatieverzoeken, mits met schriftelijke toestemming van de patiënt, zoals verzoeken van CIZ, ARBO dienst, advocaten en dergelijke.
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
 • Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk)verleend;
  • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
  • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
 • Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
  • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
  • de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Informatiebeveiligingsafspraken

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk of bij het kennismakingsgesprek met de huisarts.
 • Wanneer de patiënt van huisarts verandert, dan draagt de huisarts het medisch dossier over aan de nieuwe huisarts, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Vóór de overdracht dient de huisarts een schriftelijke bevestiging (copy inschrijfformulier nieuwe huisarts) of mondelinge bevestiging van de patiënt te ontvangen. De huisarts draagt er zorg voor dat het dossier veilig bij de nieuwe huisarts terechtkomt (door het dossier persoonlijk over te dragen, aangetekend per post te versturen of door het op een veilige manier, volgens de gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, digitaal te versturen). Na een succesvolle overdracht dient het digitale dossier, zodra dit technisch mogelijk is, verwijderd te worden.
 • Wanneer de patiënt van huisarts verandert en er geen verzoek komt voor overdracht van de medische gegevens dan bewaart de huisarts de gegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

Rechten van de patiënt

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.